بررسي پيش نويس دستورالعمل نظارت شهرداريها بر چگونگي فعاليت ارائه كنندگان خدمات مجازي جابجايي هوشمند در آژانسهاي حمل بار و مسافر
بررسي پيش نويس دستورالعمل نظارت شهرداريها بر چگونگي فعاليت ارائه كنندگان خدمات مجازي جابجايي هوشمند در آژانسهاي حمل بار و مسافر