طرح بخشودگي جرايم بيمه اي كارفرمايان خوش حساب
خواهشمند است فايل پيوستي در خصوص طرح بخشودگي جرايم بيمه اي كارفرمايان خوش حساب كه از سوي سازمان تامين اجتماعي اجرا مي شود را مطالعه و اقدام لازم معمول فرمائيد.