تخفيف عوارض كسب و پيشه
خواهشمند است فايل پيوست در خصوص تخفيف عوارض كسب و پيشه سال 98 را دانلود و اقدام لازم معمول فرمائيد.