بخشودگي جرائم مالياتي
لطفا فايل پيوست را دانلود، مطالعه و در صورت تمايل از مفاد بخشنامه مذكور استفاده نماييد.