نظارت برحسن عملكرد رانندگان
خواهشمند است فايل پيوست را دانلود،مطالعه و اقدام لازم معمول فرمائيد.با تشكر