شرايط دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم
در خصوص دستورالعمل ماليات مقطوع عملكرد 1398 برخي از مشاغل در اجراي تبصره ماده 100 اصلاحي مصوب 1394/4/21 قانون ماليات هاي مستقيم و با توجه به بند (هـ)تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 خواهشمند است بخشنامه پيوست، ارسال شده از اتاق اصناف مركز استان فارس را دانلود، مطالعه و اقدام لازم معمول فرمائيد.با تشكر