نسخه آموزشي پيشگيري و مبارزه با بيماري كرونا
خواهشمند است جزوه آموزشي پيوست با موضوعات "فاصله گذاري اجتماعي و الزامات سلامت محيط وكار" و " آشنايي، پيشگيري و مبارزه با بيماري كرونا" را مطالعه و دستورالعمل هاي مندرج اجرا گردد.