هشدارهاي پليس در خصوص دوربين هاي مداربسته
برابر اعلام اتاق اصناف مركز استان فارس و پليس آگاهي فا.استان فارس-اداره تشخيص هويت و كشف علمي جرايم با موضوع هشدارهاي پليس در خصوص دوربين هاي مداربسته، شايسته است فايل پيوست را دانلود، مطالعه و موارد مطروحه مد نظر قرار گيرد.با تشكر