الزام رعايت ماده 17 قانون نظام صنفي توسط واحدهاي صنفي تحت پوشش
با سلام خواهشمند است بخشنامه پيوست را دانلود، مطالعه و اقدام لازم معمول فرمائيد.با تشكر