طرح جامع مديريت هوشمند محدوديت ها متناسب با وضعيت و روند بيماري كويد 19 در شهرهاي كشور
با سلام و احترام به پيوست نامه اتاق اصناف مركز استان فارس، معاون محترم استاندار و جانشين در ستاد استاني مديريت بيماري كرونا منضم به طرح جامع مديريت هوشمند محدوديت ها متناسب با وضعيت و روند بيماري كويد 19 در شهرهاي كشور و همچنين دستورالعمل اجرايي وظايف دستگاه هاي مسئول طرح جهت اطلاع و اجراي طرح به صورت دقيق و كامل ايفاد ميگردد.