هشدارهاي پليس در خصوص دوربين هاي مداربسته
لطفا فايل پيوست را دانلود، مطالعه و موارد ذكر شده را در نصب و راه اندازي دوربينهاي مداربسته مد نظر قرار دهيد.