جهت حضور ومشارکت سهامداران درانتخابات مجمع در 99/10/27...
فايل پيوست را دانلود، مطالعه و در صورت تمايل اقدام لازم معمول فرمائيد.