اعلام امادگی اتاق اصناف ایران درخصوص نوسازی خودروهای فرسوده
اتحادیه های محترم سراسر کشورلطفاًنامه اتاق اصناف ایران به ریاست ستاد سوخت کشور درخصوص اعلام آمادگی نوسازی خودروهای فرسوده را که پیوست می باشد جهت هرگونه اطلاع دانلود ومطالعه فرمایید.