بخشنامه شماره 262/ک/93
همکاران محترم لطفاًبخشنامه مهم پیوستی را دانلود ومطالعه فرمایید.