نامه اتاق اصناف ایران به معاون اجرایی رئیس جمهور
همکاران محترم لطفاًنامه اتاق اصناف ایران به معاونت اجرایی رئیس جمهور درخصوص مرجع قانونی صدورمجوز فعالیت ونظارت بر آژانس های تاکسی تلفنی را دانلود ومطالعه فرمایید.