اطلاعیه
احتراماًبه پیوست تصویر نامه شماره 7/10/5797مورخ 93/10/16 اتاق اصناف ایران مستند به نامه شماره 117793مورخ 9/10/93 ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت کشور درخصوص شروع مرحله جدید ابطال وجایگزینی کارت های سوخت خودروهای فعال در موسسات توریستی واتومبیل کرایه ارسال میگردد .لذا مستدعی است کلیه مکاتبات درمورد موسسات اتومبیل کرایه با ستاد مذکوراز طریق اتاق اصناف ایران صورت پذیرد واز ارسال هرگونه مکاتبه مستقیم ومعرفی ارباب رجوع به ستاد فوق اکیداًخوداری گردد.