نامه معاونت اجرایی رئیس جمهوربه وزیر کشور
همکاران محترم لطفا نامه پیوستی معاونت اجرایی ریاست جمهور به وزیر کشور در خصوص فعالیت آژانس های تاکسی تلفنی را جهت اطلاع دانلود ومطالعه فرمایید.