هزینه وشماره حساب جهت ابطال وجایگزین
همکاران محترم لطفا نامه اتاق اصناف ایران به اتاق اصناف های سراسر کشور در خصوص هزینه ابطال وجایگزین کارت های سوخت وشماره حساب ومبلغ واریزی را بپیوست دانلود ومطالعه فرمایید.