ارسال لیست بیمه
قابل توجه همکاران محترم به استحضار می رساند لیست بیمه اتحادیه های سراسر کشورتا تاریخ 1393/11/18 به ستاد سوخت کشور ارسال کردیده است (نامه پیوست)