انتصاب آقایان منصور حقانی وسیدحسن هاشمی تیرآبادی به سمت کارشناسان مسئول اتاق اصناف ایران
متن انتصاب آقایان منصور حقانی وسید حسن هاشمی تیرآبادی از سوی اتاق اصناف ایران به عنوان کارشناسان مسئول ونمایندگان اتاق اصناف ایران بشرح نامه پیوست می باشد.