مرحله جدید ابطال وجایگزین انجام شده
قابل توجه همکاران محترم ابطال وجایگزینی کارت های سوخت تا تاریخ 94/01/21 انجام پذیرفته ولیست خطاهای آن متعاقباًاعلام خواهد شد.