میزان بدهی اتحادیه های سراسر کشور
قابل توجه همکاران محترم:میزان بدهی جدید(با احتساب مرحله آخر ابطال وجایگزین)وبروز شده اتحادیه های سراسر کشور به پیوست سایت می باشدلذاخواهشمند است نسبت به واریز مبلغ بدهی هزینه های ابطال وجایگزین هرچه سریعتر طی یک فیش به شماره حساب 21574642/64نزد بانک ملت شعبه هفتم تیر بنام اتاق اصناف ایران اقدام فرمایید وشماره فیش های واریزی را طی یک نامه به آدرس etehadietaxi@yahoo.com ایمیل ودر صورت نبودامکان به شماره فکس07138316797ارسال فرمایید.