نامه اتاق اصناف ایران به روسای محترم اتاق اصناف مراکز استان ها
همکاران محترم خواهشمند است فایل پیوست در خصوص قانونی بودن فعالیت صنف اتومبیل کرایه و تاکسی تلفنی ها را دانلود ومطالعه فرمائید.