نامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران به معاون اول ریاست جمهوری
نامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران به معاون اول ریاست جمهوری درخصوص صنفی بودن فعالیت آژانس های تاکسی تلفنی جهت هرگونه بهره برداری بپیوست سایت می باشد.