پی نویس معاون اول رییس جمهور
قابل توجه همکاران محترم خواهشمند است نامه پیوستی معاون اول ریاست محترم جمهوردر خصوص نقش واهمیت اتاق اصناف ایران رادانلود ومطالعه فرمایید.