نامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران به دکتر جهانگیری
قابل توجه همکاران محترم لطفا نامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران به معاون اول ریاست محترم جمهور را که به پیوست سایت می باشد دانلود ومطالعه فرمایید.