نامه به آقاي فاضلي در خصوص مشكل با تاكسيراني و عدم شكايت خودسرانه اتحاديه ها به مراجع قضايي
همكاران محترم لطفا فايل پيوستي را دانلود و مطالعه فرمائيد.