تداوم پوشش بیمه ای رانندگان
همکاران محترم خواهشمند است نامه اتاق اصناف ایران را مطالعه و فایل پیوستی را دانلود و اقدامات لازم معمول فرمایید .