انتصاب آقاي منصور حقاني به عنوان كارشناس مسئول اتاق اصناف ايران
حكم انتصاب جناب آقاي منصور حقاني به عنوان كارشناس مسئول اتاق اصناف ايران به پيوست مي باشد.