سامانه مكانيزه مؤسسات تاكسي تلفني
خواهشمندست فايل پيوست ، در خصوص عدم بكارگيري و نصب هرگونه نرم افزار در اتحاديه هاي صنفي جهت آژانسهاي تاكسي تلفني را دانلود و مطالعه فرمائيد.با تشكر