#

انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هرطریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر ممنوع است

انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هرطریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر ممنوع است انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هرطریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر ممنوع است

دانلود فایل پیوست