#

نحوه اعتراض به برگ تشخیص- مطالبه و ...اجرای ماده 238 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

نحوه اعتراض به برگ تشخیص- مطالبه و ...اجرای ماده 238 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نحوه اعتراض به برگ تشخیص- مطالبه و ...اجرای ماده 238 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

دانلود فایل پیوست