#

تمدید مجدد مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد اشخاص حقیقی

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 صاحبان مشاغل و نیز ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم تا 1401/4/31 تمدید شد .

دانلود فایل پیوست