#

بعثت پیامبر اکرم (ص) مبارک

بعثت پیامبر اکرم (ص) مبارک ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را رفیق و مونس شد نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد بعثت پیامبر اکرم (ص) مبارک