#

مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی (مشاغل و اصناف و ...) تا پایان 31 خرداد 1401 می باش

مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی (مشاغل و اصناف و ...) تا پایان 31 خرداد 1401 می باشد.