۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
 •   بیمه رانندگان

  1393/09/01

  همکارن محترم لطفا نامه های پیوست را که در خصوص تخصیص بیمه به رانندگان شاغل در بخش حمل ونقل درون شهری می باشد را جهت استحضار وهرگونه بهره برداری دانلود نمایید. ...

 •   اطلاعیه

  1393/09/03

  قابل توجه همکاران محترم : لطفا نامه های اتاق اصناف ایران به معاونت اجرایی ومعاونت اول ریاست محترم جمهوری را جهت هرگونه بهره برداری دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   اعلام امادگی اتاق اصناف ایران درخصوص نوسازی خودروهای فرسوده

  1393/09/10

  اتحادیه های محترم سراسر کشورلطفاًنامه اتاق اصناف ایران به ریاست ستاد سوخت کشور درخصوص اعلام آمادگی نوسازی خودروهای فرسوده را که پیوست می باشد جهت هرگونه اطلاع دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   بخشنامه شماره 262/ک/93

  1393/10/15

  همکاران محترم لطفاًبخشنامه مهم پیوستی را دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   نامه اتاق اصناف ایران به معاون اجرایی رئیس جمهور

  1393/10/28

  همکاران محترم لطفاًنامه اتاق اصناف ایران به معاونت اجرایی رئیس جمهور درخصوص مرجع قانونی صدورمجوز فعالیت ونظارت بر آژانس های تاکسی تلفنی را دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   اطلاعیه

  1393/11/02

  احتراماًبه پیوست تصویر نامه شماره 7/10/5797مورخ 93/10/16 اتاق اصناف ایران مستند به نامه شماره 117793مورخ 9/10/93 ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت کشور درخصوص شروع مرحله جدید ابطال وجایگزینی کارت های سوخت خودروهای فعال در موسسات توریستی واتومبیل کرایه ارسال میگردد .لذا مستدعی است کلیه مکاتبات درمورد موسسات اتومبیل کرایه با ستا ...

 •   نامه معاونت اجرایی رئیس جمهوربه وزیر کشور

  1393/11/08

  همکاران محترم لطفا نامه پیوستی معاونت اجرایی ریاست جمهور به وزیر کشور در خصوص فعالیت آژانس های تاکسی تلفنی را جهت اطلاع دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   هزینه وشماره حساب جهت ابطال وجایگزین

  1393/11/15

  همکاران محترم لطفا نامه اتاق اصناف ایران به اتاق اصناف های سراسر کشور در خصوص هزینه ابطال وجایگزین کارت های سوخت وشماره حساب ومبلغ واریزی را بپیوست دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   ارسال لیست بیمه

  1393/12/09

  قابل توجه همکاران محترم به استحضار می رساند لیست بیمه اتحادیه های سراسر کشورتا تاریخ 1393/11/18 به ستاد سوخت کشور ارسال کردیده است (نامه پیوست) ...

 •   بخشنامه

  1393/12/14

  همکاران محترم لطفاًبخشنامه پیوستی را دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   انتصاب آقایان منصور حقانی وسیدحسن هاشمی تیرآبادی به سمت کارشناسان مسئول اتاق اصناف ایران

  1394/02/14

  متن انتصاب آقایان منصور حقانی وسید حسن هاشمی تیرآبادی از سوی اتاق اصناف ایران به عنوان کارشناسان مسئول ونمایندگان اتاق اصناف ایران بشرح نامه پیوست می باشد. ...

 •   مرحله جدید ابطال وجایگزین انجام شده

  1394/02/15

  قابل توجه همکاران محترم ابطال وجایگزینی کارت های سوخت تا تاریخ 94/01/21 انجام پذیرفته ولیست خطاهای آن متعاقباًاعلام خواهد شد. ...

 •   میزان بدهی اتحادیه های سراسر کشور

  1394/02/21

  قابل توجه همکاران محترم:میزان بدهی جدید(با احتساب مرحله آخر ابطال وجایگزین)وبروز شده اتحادیه های سراسر کشور به پیوست سایت می باشدلذاخواهشمند است نسبت به واریز مبلغ بدهی هزینه های ابطال وجایگزین هرچه سریعتر طی یک فیش به شماره حساب 21574642/64نزد بانک ملت شعبه هفتم تیر بنام اتاق اصناف ایران اقدام فرمایید وشماره فیش های و ...

 •   نامه اتاق اصناف ایران به روسای محترم اتاق اصناف مراکز استان ها

  1394/03/21

  همکاران محترم خواهشمند است فایل پیوست در خصوص قانونی بودن فعالیت صنف اتومبیل کرایه و تاکسی تلفنی ها را دانلود ومطالعه فرمائید. ...

 •   نامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران به معاون اول ریاست جمهوری

  1394/05/04

  نامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران به معاون اول ریاست جمهوری درخصوص صنفی بودن فعالیت آژانس های تاکسی تلفنی جهت هرگونه بهره برداری بپیوست سایت می باشد. ...

 •   پی نویس معاون اول رییس جمهور

  1394/07/28

  قابل توجه همکاران محترم خواهشمند است نامه پیوستی معاون اول ریاست محترم جمهوردر خصوص نقش واهمیت اتاق اصناف ایران رادانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   نامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران به دکتر جهانگیری

  1394/07/30

  قابل توجه همکاران محترم لطفا نامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران به معاون اول ریاست محترم جمهور را که به پیوست سایت می باشد دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   نامه به آقاي فاضلي در خصوص مشكل با تاكسيراني و عدم شكايت خودسرانه اتحاديه ها به مراجع قضايي

  1394/08/07

  همكاران محترم لطفا فايل پيوستي را دانلود و مطالعه فرمائيد. ...

 •   ثبت اطلاعات رانندگان تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي

  1395/01/29

  خواهشمند است تا تاريخ تعيين شده نسبت به ثبت اطلاعات رانندگان بيمه شده خود در سايت پارس ناوگان سربرگ مديريت قسمت ثبت اطلاعات راننده بيمه شده اقدام فرمائيد. در صورت هرگونه مشكل با شماره 07138316797 تماس حاصل فرماييد ...

 •   معوقات استفاده كنندگان از تسهيلات اعتباري سوخت

  1395/06/28

  همكاران محترم خواهشمند است فايل پيوستي را دانلود و مطالعه فرمایید. ...

 •   تداوم پوشش بیمه ای رانندگان

  1395/11/10

  همکاران محترم خواهشمند است نامه اتاق اصناف ایران را مطالعه و فایل پیوستی را دانلود و اقدامات لازم معمول فرمایید . ...

مقام معظم رهبری دولت مجلس وزارت کشور


پارس ناوگان-اتحادیه کشوری آژانسهای تاکسی تلفنی و پیک موتوری

کلیه خدمات این سایت رایگان میباشد