۱۳۹۴ دوشنبه ۱۰ فروردين
 •   انتصاب جناب آقای منصورحقانی به عنوان کارشناس مسئول اتاق اصناف ایران

  1393/07/07

  متن انتصاب جناب آقای منصور حقانی که از سوی اتاق اصناف ایران به عنوان کارشناس مسئول اتاق مذکور تعیین گردیده بشرح نامه پیوست می باشد. ...

 •   بیمه رانندگان

  1393/09/01

  همکارن محترم لطفا نامه های پیوست را که در خصوص تخصیص بیمه به رانندگان شاغل در بخش حمل ونقل درون شهری می باشد را جهت استحضار وهرگونه بهره برداری دانلود نمایید. ...

 •   اطلاعیه

  1393/09/03

  قابل توجه همکاران محترم : لطفا نامه های اتاق اصناف ایران به معاونت اجرایی ومعاونت اول ریاست محترم جمهوری را جهت هرگونه بهره برداری دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   اعلام امادگی اتاق اصناف ایران درخصوص نوسازی خودروهای فرسوده

  1393/09/10

  اتحادیه های محترم سراسر کشورلطفاًنامه اتاق اصناف ایران به ریاست ستاد سوخت کشور درخصوص اعلام آمادگی نوسازی خودروهای فرسوده را که پیوست می باشد جهت هرگونه اطلاع دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   بخشنامه شماره 262/ک/93

  1393/10/15

  همکاران محترم لطفاًبخشنامه مهم پیوستی را دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   نامه اتاق اصناف ایران به معاون اجرایی رئیس جمهور

  1393/10/28

  همکاران محترم لطفاًنامه اتاق اصناف ایران به معاونت اجرایی رئیس جمهور درخصوص مرجع قانونی صدورمجوز فعالیت ونظارت بر آژانس های تاکسی تلفنی را دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   اطلاعیه

  1393/11/02

  احتراماًبه پیوست تصویر نامه شماره 7/10/5797مورخ 93/10/16 اتاق اصناف ایران مستند به نامه شماره 117793مورخ 9/10/93 ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت کشور درخصوص شروع مرحله جدید ابطال وجایگزینی کارت های سوخت خودروهای فعال در موسسات توریستی واتومبیل کرایه ارسال میگردد .لذا مستدعی است کلیه مکاتبات درمورد موسسات اتومبیل کرایه با ستا ...

 •   نامه معاونت اجرایی رئیس جمهوربه وزیر کشور

  1393/11/08

  همکاران محترم لطفا نامه پیوستی معاونت اجرایی ریاست جمهور به وزیر کشور در خصوص فعالیت آژانس های تاکسی تلفنی را جهت اطلاع دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   هزینه وشماره حساب جهت ابطال وجایگزین

  1393/11/15

  همکاران محترم لطفا نامه اتاق اصناف ایران به اتاق اصناف های سراسر کشور در خصوص هزینه ابطال وجایگزین کارت های سوخت وشماره حساب ومبلغ واریزی را بپیوست دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   ارسال لیست بیمه

  1393/12/09

  قابل توجه همکاران محترم به استحضار می رساند لیست بیمه اتحادیه های سراسر کشورتا تاریخ 1393/11/18 به ستاد سوخت کشور ارسال کردیده است (نامه پیوست) ...

 •   میزان بدهی با احتساب آخرین مرحله صورت گرفته

  1393/12/14

  قابل توجه همکاران محترم:میزان بدهی جدید(با احتساب مرحله آخر ابطال وجایگزین)وبروز شده اتحادیه های سراسر کشور به پیوست سایت می باشدلذاخواهشمند است نسبت به واریز مبلغ بدهی هزینه های ابطال وجایگزین هرچه سریعتر طی یک فیش به شماره حساب 21574642/64نزد بانک ملت شعبه هفتم تیر بنام اتاق اصناف ایران اقدام فرمایید وشماره فیش های و ...

 •   بخشنامه

  1393/12/14

  همکاران محترم لطفاًبخشنامه پیوستی را دانلود ومطالعه فرمایید. ...

مقام معظم رهبری دولت مجلس وزارت کشور


پارس ناوگان-اتحادیه کشوری آژانسهای تاکسی تلفنی و پیک موتوری