۱۳۹۳ پنج شنبه ۱۴ اسفند
 •   نظر سنجی

  1392/10/16

  قابل توجه اتحادیه های تحت پوشش سراسرکشور :خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع ضمن مطالعه نامه نظر خود را به صورت مکتوب اعلام نمایید. ...

 •   مصاحبه با ریاست محترم اتحادیه صنف موسسات توریستی واتومبیل کرایه کشور

  1393/02/22

  در پی سوالات مطرح شده از شهرستان های کشور ریاست اتحادیه جناب آقای منصور حقانی در خصوص مشکلات پیش روی دفاتر آژانس های تاکسی تلفنی به مسائل مختلف پرداختند واظهار داشتند 1-در خصوص کارت های سوخت با کلاس آژانس اقداماتی با انگیزه ابطال وجایگزین کارت سوخت از طریق ستاد مدیریت سوخت کشور انجام گرفته است که متاسفانه به رغم گذشت ...

 •   بخشنامه مهم

  1393/03/24

  قابل توجه همکاران محترم:لطفاًبخشنامه مهم پیوستی را دانلود واقدامات لازم را معمول فرمایید ...

 •   نامه ستاد سوخت کشور درخصوص ساماندهی کارت های سوخت آژانس

  1393/03/26

  نامه رسیده شده از ستاد سوخت درخصوص ساماندهی کارت سوخت ...

 •   اطلاعیه مهم

  1393/04/02

  قابل توجه همکاران جهت ثبت کارت سوخت های ابطال شده(مسدودشده)در سایت پارس ناوگان از قسمت مدیریت سایت وبعدثبت راننده اقدام فرمائید. ...

 •   بخشنامه اتاق اصناف ایران

  1393/04/05

  قابل توجه همکاران محترم لطفاً بخشنامه مهم رسیده از اتاق اصناف ایران را دانلود کرده واقدامات لازم معمول فرمایید ...

 •   نامه اتاق اصناف ایران به ستاد سوخت کشوردرخصوص پیگیری کارت سوخت

  1393/05/15

  قابل توجه همکاران محترم: لطفا نامه پیوستی ارسال شده توسط اتاق اصناف ایران به ستاد مدیریت حمل ونقل وسوخت کشور درخصوص پیگیری وضعیت کارت سوخت را دانلود وملاحظه فرمایید. ...

 •   ارسال لیست بیمه به ستاد سوخت کشور

  1393/05/28

  قابل توجه همکاران محترم:آخرین لیست بیمه ارسالی رانندگان سراسر کشور(طبق نامه پیوست اتاق اصناف ایران) به ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت کشور جهت اجرا ارسال گردیده همکاران عزیز جهت اطلاع نامه اتاق اصناف ایران را مطالعه فرمایید همچنین لازم است همکاران محترم ضمن ثبت اطلاعات بیمه رانندگان در این سایت تا پایان ساعت اداری هجدهم هرم ...

 •   رفع مسدودیت کارت های سوخت ابطال شده

  1393/06/17

  همکاران محترم لطفانامه پیوستی رسیده شده از اتاق اصناف ایران رادانلودو مطالعه فرمایید. ...

 •   انتصاب جناب آقای منصورحقانی به عنوان کارشناس مسئول اتاق اصناف ایران

  1393/07/07

  متن انتصاب جناب آقای منصور حقانی که از سوی اتاق اصناف ایران به عنوان کارشناس مسئول اتاق مذکور تعیین گردیده بشرح نامه پیوست می باشد. ...

 •   بیمه رانندگان

  1393/09/01

  همکارن محترم لطفا نامه های پیوست را که در خصوص تخصیص بیمه به رانندگان شاغل در بخش حمل ونقل درون شهری می باشد را جهت استحضار وهرگونه بهره برداری دانلود نمایید. ...

 •   بخشنامه مهم

  1393/09/03

  قابل توجه همکاران محترم: لطفا بخشنامه مهم پیوستی در خصوص ابطال وجایگزین کارت های سوخت خودروهای اسقاطی وفرسوده را جهت هرگونه بهره برداری دانلود نمایید. ...

 •   اطلاعیه

  1393/09/03

  قابل توجه همکاران محترم : لطفا نامه های اتاق اصناف ایران به معاونت اجرایی ومعاونت اول ریاست محترم جمهوری را جهت هرگونه بهره برداری دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   اعلام امادگی اتاق اصناف ایران درخصوص نوسازی خودروهای فرسوده

  1393/09/10

  اتحادیه های محترم سراسر کشورلطفاًنامه اتاق اصناف ایران به ریاست ستاد سوخت کشور درخصوص اعلام آمادگی نوسازی خودروهای فرسوده را که پیوست می باشد جهت هرگونه اطلاع دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   پیگیری ابطال وجایگزین کارت های سوخت

  1393/09/10

  قابل توجه همکاران محترم: لطفاًنامه فرستاده شده اتاق اصناف ایران به ستاد مدیریت حمل ونقل وسوخت کشوردرخصوص پیگیری ابطال وجایگزین کارت های سوخت که به پیوست می باشد را جهت هرگونه بهربرداری دانلودومطالعه فرمایید. ...

 •   ابطال وجایگزین مرحله دوم

  1393/09/19

  قابل توجه همکاران محترم: لطفاجهت آگاهی از چگونگی جزئیات انجام ابطال وجایگزین کارت های سوخت در مرحله دوم نامه های پیوستی را دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   مکاتبه با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در خصوص رفع مشکلات ابطال و جایگزین کارتهای سوخت

  1393/09/29

  قابل توجه همکاران محترم: لطفا نامه پیوستی را دانلود و مکاتبه انجام شده با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در خصصوص ابطال و جایگزین کارتهای سوخت را مطالعه فرمایید. ...

 •   پیگیری ابطال وجایگزین

  1393/10/03

  همکاران محترم لطفا نامه پیوستی اتاق اصناف ایران به ریاست ستاد مدیریت حمل ونقل وسوخت کشور درخصوص پیگیری کارت های سوخت را دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   بخشنامه شماره 262/ک/93

  1393/10/15

  همکاران محترم لطفاًبخشنامه مهم پیوستی را دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   اطلاعیه جدید

  1393/10/15

  قابل توجه همکاران محترم لطفا نامه پیوستی سایت را در خصوص ابطال وجایگزینی کارت های سوخت دانلود ومطالعه فرماییدونسبت به ثبت وویرایش اطلاعات ابطال وجایگزین کارت های سوخت به تاریخ روز به ترتیب اولویت حداکثرظرف مدت سه روز کاری در این سایت اقدام فرمایید. همچین شایان ذکر است میزان ومبلغ هزینه فرایند ابطال وجایگزین کارت های سو ...

 •   نامه اتاق اصناف ایران به معاون اجرایی رئیس جمهور

  1393/10/28

  همکاران محترم لطفاًنامه اتاق اصناف ایران به معاونت اجرایی رئیس جمهور درخصوص مرجع قانونی صدورمجوز فعالیت ونظارت بر آژانس های تاکسی تلفنی را دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   خبر

  1393/10/29

  همکاران محترم باتوجه به اینکه موضوع ابطال وجایگزین کارت های سوخت از طرف اینجانب واتاق اصناف ایران در حال پیگیری می باشد خواهشمند است نسبت به ثبت اطلاعات ابطال وجایگزین در سایت پارس ناوگان اقدام واز تماس غیر ضروری جداًخوداری فرمایید شایان ذکر است هرگونه نتیجه گیری در این خصوص از طریق همین سایت اطلاع رسانی میگردد. ...

 •   اطلاعیه

  1393/11/02

  همکاران محترم لطفا نامه پیوستی اتاق اصناف ایران به مدیر عامل شرکت ناجی را دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   اطلاعیه

  1393/11/02

  احتراماًبه پیوست تصویر نامه شماره 7/10/5797مورخ 93/10/16 اتاق اصناف ایران مستند به نامه شماره 117793مورخ 9/10/93 ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت کشور درخصوص شروع مرحله جدید ابطال وجایگزینی کارت های سوخت خودروهای فعال در موسسات توریستی واتومبیل کرایه ارسال میگردد .لذا مستدعی است کلیه مکاتبات درمورد موسسات اتومبیل کرایه با ستا ...

 •   نامه معاونت اجرایی رئیس جمهوربه وزیر کشور

  1393/11/08

  همکاران محترم لطفا نامه پیوستی معاونت اجرایی ریاست جمهور به وزیر کشور در خصوص فعالیت آژانس های تاکسی تلفنی را جهت اطلاع دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   هزینه وشماره حساب جهت ابطال وجایگزین

  1393/11/15

  همکاران محترم لطفا نامه اتاق اصناف ایران به اتاق اصناف های سراسر کشور در خصوص هزینه ابطال وجایگزین کارت های سوخت وشماره حساب ومبلغ واریزی را بپیوست دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   ارسال لیست بیمه

  1393/12/09

  قابل توجه همکاران محترم به استحضار می رساند لیست بیمه اتحادیه های سراسر کشورتا تاریخ 1393/11/18 به ستاد سوخت کشور ارسال کردیده است (نامه پیوست) ...

 •   میزان بدهی با احتساب آخرین مرحله صورت گرفته

  1393/12/14

  قابل توجه همکاران محترم:میزان بدهی جدید(با احتساب مرحله آخر ابطال وجایگزین)وبروز شده اتحادیه های سراسر کشور به پیوست سایت می باشدلذاخواهشمند است نسبت به واریز مبلغ بدهی هزینه های ابطال وجایگزین هرچه سریعتر طی یک فیش به شماره حساب 21574642/64نزد بانک ملت شعبه هفتم تیر بنام اتاق اصناف ایران اقدام فرمایید وشماره فیش های و ...

مقام معظم رهبری دولت مجلس وزارت کشور


پارس ناوگان-اتحادیه کشوری آژانسهای تاکسی تلفنی و پیک موتوری